محجبه

محجبه
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین نظرات
نویسندگان
چهل حدیث اخلاقی پیامبر در مورد حجاب وحیا واهل وعیال

حجاب دراحادیث نبوی

در سخنان پیامبر اکرم (ص) و ائمّه معصومین هم به نقش حجاب  در بالندگی جامعه ووجوب حجاب اشاره شده است  که به صورت مختصر تعدادی از احادیث مربوط به حجاب  ، حیاء وپوشش ،  در این قسمت جهت پر بار تر شدن مطالب ضمیمه می شود و در ابتدا از کتاب نهج الفصاحه با ترجمه استاد ابوالقاسم پاینده احادیثی را که برازنده این مبحث است  با ذکر شماره آن حدیث در کتاب مذکور آورده می شود :

1- عفّت وپاکدامنی


* «خداوند شخص باحیای عفیف را که از محرمات دوری می گیرد دوست دارد» 1

* «با پدران خود نیکی کنید تا فرزندان تان با شما نیکی  کنند وعفیف باشید تا زنان تان عفیف باشد .»2

* « کسانی که بی عفّتی میان آنها رواج یابد مرگ ناگهانی میان آنها شایع می شود »3

*« عفّت ورزید تا زنان تان عفیف شوند .....» 4

* «  نسبت به زنان مردم عفّت کنید تا زنان تان عفیف بمانند ...»5

*« خدا به بنده  خویش زینتی بهتر از عفّت در دین وعورتش نداده است »6

*« خدا به بندگان خویش آرایشی بهتر از بی رغبتی به دنیا وعفّت شکم وعورت نداده است »7

*« هرکه عفّت جوید خدایش عفّت دهد » 8

2- حیاء

*« وقتی در برادر خود سه صفت دیدی بدو امیدوار باش ، حیاء وامانت وراستی و اگر این صفات را ندارد از او امیدی نداشته باش » 9

* « وقتی حیاء نداری هر کاری می خواهی بکن » 10

* « حیاء وایمان قرین یکدیگرند وقتی یکی را گرفتند دیگری همراه ان می رود » 11

* « خداوند وقتی بخواهد بنده ای را هلاک سازد حیاء را از او می گیرد وقتی حیاء از او گرفته شد متنفّر ومنفور می شود .....» 12

*« خداوند با حیاء وپرده پوش است وحیاء وپرده پوشی را دوست دارد ...» 13

* « هر دینی خوی خاصی دارد خوی دین ما  حیاست » 14

*« نخستین چیزی که از میان این امّت بر می خیزد حیاء وامانت است » 15

* « حیاء سراسر نیکی است » 16

* «حیا ء مایه زینت تقوی ، مایه بزرگی است وبهترین وسیله وصول به مقصود صبر است و انتظار گشایش از طرف خداوند عبادت است » 17

*« حیاء شعبه ای از ایمان است » 18

* « از حیاء جز نیکی نمی آید » 19

* « حیاء از لوازم ایمان است ... » 20

*« حیاء تمام دین است » 21

*«حیاء وکم زبانی دوشعبه ایمان است وخشونت وزبان آوری از لوازم نفاق است » 22

*« پنج چیز از سنّت پیغمبرانست : حیاء وحلم وحجامت و مسواک  وعطر زدن » 23

*« اساس عقل پس از ایمان به خدا حیاء ونیکخویی است » 24

*« شرم وحیاء نیک است ولی از زنان نیکوتر است » 25

* « عفّت زینت زنان است » 26

* « خدا مردی را که چون زن لباس بپوشد وزنی را که چون مرد لباس بپوشد لعنت        می کند »27

* « خدا زنان مرد نما را لعنت می کند » 28

* « خدا زنان مرد نما ومردان زن نما را لعنت کند » 29

*« اگر حیاء مردی می شد ، مرد شایسته ای می شد » 30

*« نیکی به خوبی لباس وظاهر نیست بلکه نیکی آرامش ووقار است » 31

*« تعاونی بهتر از مشورت نیست وایمانی چون حیاء نیست » 32

*« بدی وبد زبانی در هر چه باشد آن را خوار کند وحیاء در هرچه باشد آن را زینت

  دهد  » 33

*« هرکه پرده حیاء بدرد غیبتش رواست » 34

*« هر که از مردم شرم ندارد از خدا هم شرم ندارد »35

 

 

3- چشم وحیای چشم

 * «چشم های خود را از نگاه های نا روا ببندید » 36

*« سه کسند که در سایه عرش آسوده گفتگو می کنند  ومردم گرفتار حسابند  : آنکه در راه خدا از ملامتگران باک ندارد وآنکه دستهای خود را به آنچه بر او حلال نیست دراز می کند وکسی که به آنچه خدا بر او حرام کرده ننگرد » 37

*« جهنّم بر دیده ای که از بیم خدا گریسته ودیده ای که از محرّمات خدا بسته شده یا در راه خدا بیرون آمده حرام است » 38

*« سلام را جواب دهید واز محارم چشم بپوشید وسخن نیک گوئید » 39

*« زنای چشمان نگاه نارواست » 40

و امّا مقام شوهر در نزد زن مسلمان :

*« شوهر در پیش زن مقامی دارد که هیچ چیز ندارد » 41

______________________________________________  شماره  احادیث

(حدیث 1 – شماره 683 )        (ح2- ش 1089)    (ح3 – ش1457)     (ح4  - ش 1945)

 (ح 5 – ش 1946 )      (ح 6 – ش 2600)      (ح 7 – ش2641 )    (ح 8 – ش 2958 )

(ح 9 – ش 205 )        (ح 10 – ش 238 )      (ح11 – ش 618 )     (ح 12 – ش 671 )

(ح 13 – ش 694 )        (ح 14- ش 887 )    (ح 15 – ش 980 )       (ح 16 -  1424)

(ح17 – ش 1425)    (ح 18- ش 1426 )    (ح19 – ش 1427 )    (ح20 – ش 1428 )

(ح21- ش 1429)      (ح22 – ش 1433)    (ح23 – ش1463 )    (ح 24 – ش 1638)

(ح 25 – ش 2006 )      (ح26 – ش 2008 )     (ح 27 – ش 2232)     (ح28 – ش 2233)

(ح 29 – ش 2234 )     (ح 30 –ش 2334 )    (ح 31 –ش 2375 )    (ح32 –ش 2506 )

(ح 33 – ش 2652)     (ح 34 – ش 2802)    (ح 35 – ش 2886)       (ح 36- ش 321)

(ح 37 – ش 1249 )    (ح 38 – ش 1360 )     (ح 39 – ش 1662 )     (ح 40 – ش 1704)

ح41 – ش 881 )

 

احادیث کلی در مورد حیاء و عفاف :

1-   « وقتی که دربرادر خود صفت دیدی بدو امیدوار باش ، حیاء وامانت وراستی واگر این صفات را ندارد از او امیدی نداشته باش » نهج الفصاحه / ح.ش.205

2-   « وقتی حیاء نداری هر کاری می خواهی بکن » /نهج الفصاحه .ح.ش.238

3-   «حیاء وایمان قرین یکدیگرند وقتی یکی را گرفتند دیگری همراه آن می رود » / نهج .../ح.ش.618

4-   « خداوند وقتی بخواهد بنده ای را هلاک سازد ، حیاء را از او می گیرد و وقتی حیاء را از او بگیرد متنفر ومنفور می شود » / نهج –ح.ش.671

5-   « خداوند شخص با حیای عفیف را که از محرمات دوری می گیرد دوست دارد » نهج – ح.ش.683

6-   « خداوند با حیاء وپرده پوش است وحیاء وپرده پوشی را دوست دارد » نهج .. – ح.ش.694

7-   « خداوند با حیاء وبخشنده است وقتی مردی دستهایش را بالا می گیرد شرم دارد که آن را خالی برگرداند » / نهج – ح.ش.695

8-   « هر دینی خوی خاص دارد وخوی دین ما حیاء است » / نهج .ح.ش.887

9-   « خدا به بندگان خویش آرایشی بهتر از بی رغبتی به دنیا وعفّت شکم وعورت نداده است » /نهج ح.ش.2641

10- « هر که عفّت جوید خدایش عفّت دهد وهر که غنا طلبد خدایش غنی کند » نهج ح.ش2958

 

رابطه بین زن ومرد درحدیث نبوی صلّی الله علیه وآله

رسول خدا حضرت محمّد مصطفی صلّی الله علیه واله وسلّم احادیث زیادی را در مورد حفظ بینان خانواده وچگونگی ارتباط متقلبل زن ومرد با یکدیگر و اجتماع را بیان فرموده اند وبا توجّه به اینکه ایشان اسوه حسنه برای همه جهانیان هستند بنابراین تعدادی از احادیث حضرت در این زمینه را که همگی از کتاب نهج الفصاحه هستند با شماره حدیث آورده می شود تا زینتی برای این مبحث باشد :

الف -  بهترین زنان

*« زنان صالح ، زنانی هستند که متواضعند ودر غیاب اسرار وحقوق او را ، در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده حفظ می کنند .»/نساء - 34

1- «بهترین زنان آن است که رویش خوبتر ومهرش کمتر است »/ح.ش.356

2- «از همه زنان پر برکت تر آن است که خرجش کمتر است »/ح.ش.357

3-«بهترین زنان آن است که وقتی مرد بدو نگریست مسرور شود ووقتی بدو فرمان دهد اطاعت کند وبا تن ومال خود برخلاف رضای شوهر کاری نکند »/ح.ش.1504

4-« بهترین زنان ، زن مهربانی است که فرزند بسیار آورد »/ح.ش.1505

5- « بهترین زنان شما ، زن عفیف راغب است که در ناموس خود عفّت وبه شوهر خود رغبت داشته باشد »/ح.ش.1534

6-« بهترین زنان شما زنان بجه آور مهربان است که شریک ومطیع شوهر باشد اگر از خدا بترسند وبدترین زنان شما آرایش کنان ومتکبّرانند و آنان منافقانند و از آنها جز به اندازه کلاغی که خطّ سفید بگردن دارد به بهشت نمی روند »/ح.ش.1535

7- « بهترین زنان آن است که مهرش آسانتر باشد » /ح.ش.1536

*« می خواهید شما را از زنانی که اهل بهشتند خبر دهم ؟ زنان وفاداری که فرزند زیاد آورد وزود آشتی کند وهمین که بدی کرد گوید این دست من در دست توست ، چشم بر هم نمی گذارم تا از من راضی شوی » /ح.ش.460

ب- بهترین مردان

*«کاملترین مومنان آن است که خلقش نیک تر واز همه شما نیک تر کسانی هستند که برای زنان خود نیکوترند  »/ح.ش.454

8- «بهترین مردم  کسانی هستند که اخلاق شان نیک تر است »/ ح.ش.1498

9-« بهترین شما (مردان ) کسی است که برای کسان خود بهتر است من از همه شما برای کسان خود بهترم ، بزرگ مردان زنان را گرامی می شمارند وفرومایگان زنان را خوار دارند »/ ح.ش.1520

10- «بهترین شما کسانی هستند که برای زنان (خود )بهترند »/ح.ش.1521

11-« بهترین شما کسی است که برای زنان ودختران خود بهتر باشد » /ح.ش.1522

12-« بهترین چیزی که به مرد  داده اند خوی نیک است و بدترین چیزی که به مرد داده اند سیرت بد است در صورت نیک » /ح.ش.1529

ج- بدترین زنان ومردان

بدترین زنان

13-« بد ترین زنان شما آرایش کنان ومتکبّرانند و آنان منافقانند » / ح.ش.1535

14-« خدا زنان مرد نما را دوست ندارد »/ح.ش.2234

15-«زن وقتی خوشبو می شود ودر انجمنی(بی جا ) می گردد زناکار است »/ ح.ش.2157

 

16-«دو کسند که نمازشان از سرشان بالاتر نمی رود : بنده ایکه از آقایان خود گریخته باشد تا هنگامی که باز گردد وزنیکه شوهر خود را نافرمانی کرده باشد تا باز گردد »/ح.ش.54

17-« وقتی زنی دور از بستر شوهر خود شب را به روز آرد فرشتگان تا صبح او را لعنت کنند » / ح.ش 187

18-« وقتی زنی به شوهر خود می گوید از تو خیری ندیدم اعمال نیکش بی اثر می گردد » /ح.ش. 226

19-«از زنان بد به خدا پناه برید »/ح.ش 279

بدترین مردان

20-« بدترین مردان کسی است که بر اهل خانه سخت گیرد »/ح.ش.1812

21-« گناهکاری مرد همین بس که عیالش را بی تکلیف بگذارد » /ح.ش.2127

22-« بدی مرد همین بس که انگشت نما باشد » /ح.ش.2131

23-«بدخویی شوم است وبدترین شما بدخوترین شماست » /ح.ش.1747

24-« خدا مردی را که چون زنان لباس بپوشد (مرد زن نما) را دوست ندارد»/ح.ش.2232

25-«سه کسند که خداوند بهشت را بر آنها حرام کرده است ، شرابخوار ، و آنکه پدر ومادر از او ناراضی باشند و دیوث که بی ناموسی را در خانواده خود  ندیده گیرد » / ح.ش. 1221

26-« خشم خدا بر زنا کاران بسیار سخت است »/ح.ش.295

چ - حق شوهر به زن

27-« حقّ شوهر به زن آن است که بدون اجازه او جز روزه واجب نگیرد واگر گرفت گناهکار است ، نپذیرند وبدون اجازه او چیزی از مال او به کسان ندهد اگر داد ثوابش از شوهر وگناه از زن است واز خانه او بی اجازه بیرون نرود واگر رفت خداوند وفرشتگان غضب او را لعنت کنند تا توبه کند یا باز گردد اگر چه شوهرش ستمگر باشد » /ح.ش.1388

28-« حقّ شوهر بر زن آن است که از بستر وی دوری نگیرد ، و قسم او را انجام دهد وفرمانش را اطاعت کند و بی اجازه او بیرون نرود وکسی را که دوست ندارد به خانه او نیاورد » /ح.ش.1389

ح - حقّ زن به شوهر

29-« حقّ زن بر شوهر آن است که وقتی غذا خورد با او بخورد و وقتی لباس بپوشد با او بپوشد و به صورت او نزند و به او بد نگوید و جز در خانه از او دوری نکند »/ح.ش.1390

خ - حق اهل وعیال

30-«خدمتی که برای زن خود می کنی صدقه است »/ح.ش.1435

31-« وقتی خدا به شما چیزی داد آن را با اهل وعیال مصرف کنید » /ح.ش. 183

32-«نخستین چیزی که در ترازوی بنده می گذارند خرجی است که برای کسان خود کرده است »/ح.ش.983

33-«دنیا متاعی است وبهترین متاع آن زن پارسا است »/ ح.ش.1601

34-« زن فرمانروای خانه ومرد فرمانروای کسان خویش است » / ح.ش.2177

35-« زنان را جز در نتیجه بدگمانی (یقین به بی وفایی وبی عفّتی ) طلاق مدهید که خدا مردان بسیار زن گیر وزنان بسیار شوهر گیر را دوست ندارد » /ح.ش.2466

36-« با زنان به نیکی رفتار کنید ...» /ح.ش.287

37-« کامل ترین مومنان آن است که خلقش نیک تر است واز همه شما نیک تر کسانی هستند که برای زنان خود نیکترند » /ح.ش.454

38-«فرزندان خود را گرامی بدارید  ونیکو تربیتش کنید » /ح.ش.451

39-« به اشخاص هم شأن زن بدهید وبگیرید »/ح.ش.1705

40 « با زنان درباره دختران شان مشورت کنید »/ح.ش.

نظرات (۹)

سلام
تشکر از شما به خاطر ارسال مطلبتان به سایت "حرف تو"
" احادیثی اخلاقی از پیامبر در مورد حجاب و حیا و اهل وعیال "
با آدرس: http://harfeto.ir/?q=node/27605
در این سایت انتشار یافت.
چشم به راه مطالب خوب شما هستیم.
هدیه سایت "حرف تو" به شما:
"پیامبر اکرم (صلّی‌الله‌علیه‌وآله):
بهترین برادرت کسی است که بر فرمانبری از خداوند تو را یاری رساند و از گناهان باز دارد و تو را به خشنودی خداوند وادارد."
یا علی
با عرض سلام و خسته نباشید...
خیلی عالی و پر محتوا بود، خیلی فیض بردیم، انشاءالله موفق به عمل شیم.
سلام
بسیار عالی
متشکر
التماس دعا
۰۱ دی ۹۵ ، ۱۱:۱۷ ❤منتـــظر المهدی 313❤
عالی بود متشکرم ، لطفا شماهم ازوبم بازدید کنید
پاسخ:
ممنون
چشم
حتما
۰۱ دی ۹۵ ، ۱۴:۳۲ بالای آسمان
متشکرم خیلی خوبه
پاسخ:
خوبی از خودتونه
۰۱ دی ۹۵ ، ۱۷:۲۲ ♥سرباز شیعه♥
احسنت بر شما
پاسخ:
ممنون
تشکر
پاسخ:
سپاسگزارم
۰۱ دی ۹۵ ، ۲۰:۳۶ سیدمحمدمهدی زیدی
بسیار عالی
پاسخ:
بسیار متشکر
سلام

عالی بود
چادر و حجاب و عفاف هم ارامشه آرامش

موفق و موید باشین
پاسخ:
سلام
ممنون
شما هم موفق و موید و منصور باشید

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">